Algemene voorwaarden Zwemschool Van Tongeren

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Van Tongeren en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader aan te duiden als u, gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Van Tongeren uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

Artikel 2 Activiteiten

1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt uitgegeven door de NRZ.
2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 3 Inschrijven

1. Er dient voor alle doelgroepen te worden ingeschreven.
2. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven
3. Er is ingeschreven op het moment dat u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

Artikel 4 Lesrooster

1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeldt op de website www.zwemschool.nl.
2. Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen alsmede vakantieperioden worden er geen lessen gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website www.zwemschool.nl.

Artikel 5 Ziekte of afwezigheid

1. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
Gemiste lessen worden door Zwemschool van Tongeren bijgehouden en kunnen op een aangewezen tijdstip en na inschrijving ingehaald worden. Bij het behalen van het diploma komen de dan nog openstaande gemiste lessen te vervallen.
2. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een e-mail te sturen met uitleg. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden.

Artikel 6 Zwemlocaties

1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.
2. Het afzwemmen en proefzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin.

Artikel 7 Aanwezigheid ouder / verzorger

1. De aanwezigheid van ouders is uitsluitend toegestaan in het geval dat dit vanwege dringende medische redenen nodig is of in het geval dat ouders ten behoeve van het welzijn van het kind door een zweminstructeur/-ice uitgenodigd worden.
2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 8 Afzwemmen en proefzwemmen

1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de Nederlandse Raad Zwemveiligheid.
2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats, tijdens de reguliere les. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

Artikel 9 Betaling

1. Betalingen verlopen bij voorkeur middels automatisch incasso; hiertoe dient u Zwemschool Van Tongeren middels een ‘machtiging tot automatisch incasso' te machtigen, welke u ontvangt tijdens de eerste les.
2. Het lesgeld wordt eens per maand vooraf geïncasseerd. Of door u overgeboekt c.q. contant betaald in de eerste week van de maand. 
3. Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u binnen één maand een herinnering per e-mail.
4. Wanneer u de afgegeven ‘machtiging tot automatisch incasso' wilt intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren.
5. De terugboekingtermijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso is wettelijk bepaald.
6. De tarieven voor alle activiteiten worden jaarlijks herzien.
7. Bij uitblijvende betaling zal Zwemschool Van Tongeren de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemschool Van Tongeren geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 10 Opzegging

1. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
2. De opzegging dient voor het einde van de maand te gebeuren. De niet genoten lessen van de laatste maand worden in overleg vergoed.

Artikel 11 Uitsluiting

1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;
indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmerd;
indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Van Tongeren zijn bijgeschreven.

Artikel 12 Veiligheid

1. Zwemschool Van Tongeren spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg en oog voor veiligheid voor te bereiden en uit te voeren.
2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico's dienen bij inschrijving te worden vermeld. Zodoende kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven hiermee rekening houden. Zwemschool Van Tongeren is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico's.
3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.zwemschool.nl

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan Zwemschool Van Tongeren daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Van Tongeren, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Van Tongeren verzekerde bedrag.
3. Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Van Tongeren voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Van Tongeren meldt.

Artikel 14 Restitutie gelden

1. Bij het afzwemmen vóór het einde van de maandelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.
2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
3. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie, vindt er voor de maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

Artikel 14 Privacybescherming

1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool Van Tongeren alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Artikel 15 Geschillen

1. Alle geschillen tussen Zwemschool Van Tongeren en u worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Zwemschool Van Tongeren en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.