5 april 2018

Contourennota Zorgzwembad Mondriaan – Van Tongeren

 

Aan het einde van het Zwemdebat (14 maart 2018) heeft debatleider Sebastiaan Vliegen u uitgenodigd namens Mondriaan en Zwemschool van Tongeren om mee te gaan op reis. Unaniem is hier door u positief op gereageerd. Tegelijkertijd werd door u aan Mondriaan en Zwemschool van Tongeren de tegenvraag gesteld om een concreet plan voor de ontwikkeling van het zorgzwembad zodat de gemeente(raad) hierover een besluit kan nemen.


Zwemschool van Tongeren en Mondriaan verkennen samen de toekomst. Zodra plannen concreter zijn, worden deze in meer detail afgestemd met de nieuwe raad/college om samen met de gemeente te voorzien in de maatschappelijke (zwem)behoefte. Tegelijkertijd begrijpen wij dat u nu in de fase van de coalitievorming keuzes wilt/moet maken voor Heerlen. Hiervoor geven wij u graag deze eerste input in de vorm van de grove contouren die wij voor mogelijk houden.


3 uitgangspunten voor dit document


Uitgangspunt 1: Uiteraard hebben zorginstellingen, zwemscholen en gemeente ieder een eigen, andere, functie in de gemeenschap. Maar samen staan we voor dezelfde maatschappelijke opgaaf: te zorgen voor voldoende zwemwater voor álle doelgroepen mét kwaliteit van zwemonderwijs en zorg. NB de insteek voor het zorgzwembad blijft primair maatschappelijk.


Uitgangspunt 2: De contouren in dit document zijn onze éérste plannen. Zodat u kunt zien in welke richting wij denken. Deze richtingen zijn niet (volledig) verkend. Zowel intern als extern gaan we deze scenario’s afstemmen en verkennen wij steun om dit in een concreter voorstel te verwerken.
Dit zullen we doen met het open vizier dat wij u nu voor de eerste keer tonen.


Uitgangspunt 3: Onze eigen ervaring met het zwembad is ons huidige vertrekpunt. In dit document zetten we voorzichtig al stappen richting antwoord op de uitdagingen die in de toekomst op Heerlen en ons centrale zorgzwembad afkomen.


Afspraken zwemdebat 14 maart
De zwemscholen gaan samen aan de slag om:
○ hun activiteiten onder een breder publiek bekend te maken
○ meer inzich te geven in het thema kwaliteit
○ met de gemeente doelgroepen in kaart te brengen en inzicht te vergroten in actueel gebruik
De politieke partijen nemen mee in het opstellen van het coalitie-akkoord:
○ het belang van inzicht in de geleverde kwaliteit van zwemlessen en diploma's
○ dat door samenwerking met zwemscholen en zorginstellingen snel inzicht kan komen in de verschillende bestaande en toekomstige doelgroepen
○ dat publieke en private zwembaden elkaar aan kunnen vullenReactie raadsinformatiebrief 28 maart 2018 zorgzwembad
Deze reactie op de laatste raadsinformatiebrief hebben weeergisteren per email kenbaar gemaakt richting raadsleden.
Wij kijken terug naar een constructief zwemdebat op 14 maart bij Mondriaan. Een debat met juiste informatie en mét kennis van de lokale situatie (zeker tijdens de rondleiding). Conclusie van het zwemdebat was: dat samenwerking tussen zwemscholen, zorginstellingen en politieke partijen ons verder kan brengen. Citaat uit onze reactie op de raadsinformatiebrief:

“Mondriaan en Zwemschool van Tongeren herkennen zich niet in deze raadsinformatiebrief over o.a. zorgzwembad Mondriaan. Wederom lijkt ten onrechte te worden uitgegaan van sluiting van het Mondriaan-bad.” Ook komt het op het debat gezamenlijk geconstateerde thema “kwaliteit (van zwemonderwijs)” niet naar voren in het onderzoek. Daarom zal Zwemschool Van Tongeren het initiatief nemen namens alle zwemscholen om de ambtenaren van de gemeente die niet bij het debat waren, uit te nodigen om hen bij te praten.
Kortheidshalve staan we nog even stil bij het einde van het debat. U hebt ons gevraagd om plannen over het zorgzwembad concreet te maken zodat u hierover kunt besluiten. Door de rapportage bij de RIB (met oude informatie, aannames en zónder ons opgesteld) worden wij min of meer gedwongen dit proces te versnellen om op korte termijn scenario’s voor te leggen. In deze contourennota zitten mogelijke scenario’s, welke u richting aangeven voor mogelijke toekomsten.

Contouren voor scenario’s
Wij zetten onderstaand de scenario’s op een rij voorzover wij die nu overzien. Mondriaan en Zwemschool van Tongeren werken komende tijd de scenario’s verder uit en voegen eventueel nog alternatieven toe. Hierbij betrekken we de gemeente en de raad actief en informeren we over de voortgang.
Mondriaan en Zwemschool van Tongeren hebben de handen ineengeslagen als eigenaar en hoofdexploitant. Samen vullen zij van de 80 gewenste exploitatie uren per week voor een rendabel zwembad nu reeds 65 uren in. Voor de volledigheid kijken zij naar scenario’s die verder gaan dan het voortzetten van de in meer dan 25 jaar opgebouwde samenwerking en expertise.

Nu volgen contouren voor de scenario’s.

Scenario 1.
Inleiding: ook als de omgeving wijzigt, dat betekent niet dat de bedrijfsvoering mee moet wijzigen. Om de kosten gering te houden, blijft het zwembad eenvoudig en daadkrachtig. Dit model werkt al meer dan 25 jaar. Waarom nu stoppen?
Eigendom: Zwembad blijft volledig in handen van Mondriaan.
Doelgroepen: huidige doelgroepen voortzetten.
Mondriaan blijft zwembad exploiteren.
Exploitatie wordt uitgebreid naar nieuwe doelgroepen tot 80 uur / week
Rol gemeente: financiële bijdrage voor nieuwe doelgroepen (investering en exploitatie).

Scenario 2.
Inleiding: om de ontwikkelingen die op Heerlen (ook als centrumgemeente) afkomen te tackelen, speelt een zorgzwembad een belangrijke rol. Alle zorgpartners inclusief gemeente kunnen in het zorgzwembad zorgdragen om sterk te staan tegen de uitdagingen van vergrijzing en de opkomende welvaartsziekten. Meer nog dan nu het geval is, dient ingezet te worden op revalidatie en positieve gezondheid. Exploitatie: wordt aan een (nog op te richten) stichting overgedragen met een maatschappelijke doelstelling. De stichting zorgt voor renovatie.
Doelgroepen: Vertrekken vanaf huidige doelgroepen (nu: 900 per week). In kaart brengen van nieuwe om voorbereid te zijn op uitdagingen van de toekomst.
De Stichting neemt de exploitatie van het zwembad op zich.
Rol gemeente: investering mits aan maatschappelijke doelstelling gemeente wordt voldaan en financiële bijdrage voor doelgroepen (exploitatie of investeringen). De stichting kan bestaan uit Mondriaan, Zwemschool, Gemeente en derden.

Scenario 3:
Idem als scenario 2, maar dan in de vorm van een gezamenlijke BV.


Scenario 4: verkoop aan een rechtspersoon stichting/BV en
Scenario 5: sluiting (sloop).
Inleiding: Onze insteek heeft dit niet. Op 29 januari heeft Mondriaan dit kenbaar gemaakt op een IBA- bijeenkomst voor de herontwikkeling van het Mondriaan-parkgebied. En op 14 maart hebben Mondriaan en de zwemschool met de aanwezige politieke partijen afgesproken om samen op te trekken.
Daarom werken wij deze scenario’s nu niet uit.
Rol gemeente: bij sluiting ontstaat een tekort aan zwemwater.
Rol van de gemeente
Grofweg zijn er vanuit gemeentewege de volgende mogelijkheden om te participeren/steunen: investeren in renovatie, steunen van het maatschappelijke zorgzwembad in exploitatie en specifiek stimuleren om activiteiten te ondernemen in het zorgzwembad.
De gemeente zal een keuze dienen te maken welke optie het beste is voor de verschillende doelgroepen die Heerlen nu en in de toekomst heeft (ook voor invullen WMO en positieve gezondheid). Daarvoor is eerst inzicht nodig in de doelgroepen én hun wensen.
Lid worden van een eigendomsstichting of aandeelhouder van de eigendoms-BV is altijd een te verkennen mogelijkheid. Van groter belang is om te verkennen waarom de gemeente hiertoe een besluit zou nemen: Voorop staat om de doelgroepen van nu en de toekomst inzichtelijk te maken en keuzes te maken hoe we deze gezamenlijk kunnen steunen en faciliteren. Des te meer wensen de gemeente heeft voor toevoeging functionaliteit des te groter de optie wordt om (mee) te investeren.

Rol van samenwerkingspartners
Zoals in de inleiding aangegeven, hebben Mondriaan en Zwemschool van Tongeren vooral intern nagedacht over de toekomst. De gezamenlijke reis is nu pas begonnen. De volgende stap wordt om te verkennen of er meerdere organisaties met maatschappelijke doelstelling zijn om te participeren in de toekomst van dit mooie autonome zwembad, waar patiënten van Mondriaan en ouderen uit de wijk en 900 leerlingen per week zwemmen met een wachtlijst van een jaar.

Met de diverse samenwerkingspartners nemen wij contact op. Van Zuyderland tot hogeschool Zuyd. En van Sevagram tot Zorgacademie. En van Arcus tot de Rousch en de Open Universiteit. Op steenworp afstand liggen grotere organisaties welke een vergelijkbare maatschappelijke rol vervullen en die wellicht willen participeren in dit mooie majeure project.
UITNODIGING: De stap voorwaarts
Op 14 maart hebben we als actiepunt afgesproken om “samen met gemeente doelgroepen in kaart te brengen en inzicht te vergroten in actueel gebruik.” Om meer inzicht te krijgen in de behoefte in Heerlen organiseren Mondriaan en Zwemschool van Tongeren op korte termijn een brainstormmiddag ondersteund door Treem (www.treem.nl). Hiervoor nodigen wij u allen graag uit. Met meer inzicht in doelgroepen en dagelijks gebruik van zwembaden kunnen toekomstvaste keuzes gemaakt worden. In de sessie is ook gelegenheid om na te denken over de behoeften in de (nabije) toekomst aan zorgzwemwater.

Afsluiting
Wij blijven het initiatief nemen, zoals we op 14 maart hebben afgesproken. Op korte termijn verkennen we het toekomstige gebruik van het zorgzwembad. Hiervoor stellen wij u op de hoogte hoe u actief deel kunt nemen.
Graag blijven wij in gesprek over welke functionaliteiten de gemeente in het zwembad zou wensen en wat dat zou kosten. Bedenk goed: u noch wij staan er alleen voor. Vele handen maken licht werk. Samen kunnen we zorgen dat de kosten per partner zo gering mogelijk zijn en de effectiviteit zo maximaal mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Bertille Soogelee - vastgoed manager Mondriaan
Gioya van Tongeren - directeur Zwemschool van Tongeren Sebastiaan Vliegen - debatleider Zwemdebat 14 maart 2018 M 06 1350 9173 | E info@businesshealthcenter.nl

Terug

Het lesrooster

Kijk en proef de sfeer